Zadania Kapituły

Kapitułę, jej Prezydium i Przewodniczącego wybierają spośród siebie dotychczasowi Laureaci Konkursu oraz Organizatorzy Konkursu. Kadencja władz Kapituły trwa jeden rok.

Do zadań członków Kapituły należą:

  • współdziałanie z Komitetem Organizacyjnym w promocji i organizacji Konkursu
  • pomoc w organizacji prac Jury Konkursu
  • upowszechnianie na swoim terenie idei Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”
  • reprezentowanie Organizatorów Konkursu wobec władz lokalnych
  • ufundowanie i przyznanie własnej nagrody specjalnej
  • współpraca z lokalnymi władzami