Nagrody

W Konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w” przewiduje się trzy stopnie uznania.

Tytułu „Modernizacja Roku”, "Budowa XXI w." - I stopień
Tytuł przyznaje się w każdej kategorii dla : inwestora, wykonawcy i autora projektu. Zwycięzcy otrzymują statuetki „Modernizacji Roku”, "Budowa XXI w.", dyplomy oraz bezpłatne promocje na łamach prasy, na stronie internetowej.

Wyróżnienie „Modernizacja Roku”, "Budowa XXI w." - II stopień
Oznacza przyznanie dyplomu, w każdej kategorii także dla wszystkich 3 uczestników procesu modernizacyjnego oraz bezpłatnej promocji na łamach prasy. Możliwe jest przyznanie do trzech nagród.

Nagroda Specjalna
Oznacza przyznanie nagrody lub wyróżnienia przez poszczególnych organizatorów Konkursu, sponsorów, patronów, partnerów medialnych, instytucji publicznych oraz Kapituły Konkursu. Przyznaje je również Jury konkursowe w porozumieniu ze sponsorem i patronem. Nagrody te mają charakter honorowy, rzeczowy lub finansowy. Wręczane są razem z nagrodami głównymi podczas uroczystego rozstrzygnięcia Konkursu.

Laureat Konkursu ma prawo zamieszczenia tablicy informacyjnej na nagrodzonym obiekcie z napisem: Tytuł „Modernizacja Roku”, "Budowa XXI w." oraz prawo używania logo Konkursu i tytułu „Modernizacja Roku”, "Budowa XXI w." w swoich materiałach promocyjno-reklamowych. W uzasadnionych przypadkach Jury może przyznać nagrodę specjalną Konkursu za dokonania modernizacyjne wykraczające poza ramy jednej edycji Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. Jury dokonujące oceny zgłoszonych obiektów może nie przyznać tytułu „Modernizacja Roku”, "Budowa XXI w." w poszczególnych kategoriach.