Uczelnie, Patronat Naukowy

nauka

 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów istnieje od 1955 roku z siedzibą główną w Warszawie i filiami w Kielcach i Żmigrodzie. Jest nadzorowany przez Ministra Infrastruktury, działa na podstawie ustawy o instytutach badawczych. Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest wiodącą polską placówką naukową zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej. Swymi pracami naukowymi, wdrożeniowymi, ekspertyzami i konsultacjami wspierają inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg i mostów, pomagają wprowadzać racjonalne systemy zarządzania siecią drogową. Rozpoznają stan dróg i mostów nowoczesnymi metodami diagnostycznymi. Tworzą i wdrażają nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne w budownictwie drogowym i mostowym. Dysponują akredytowanymi laboratoriami badawczymi i zajmują się certyfikowaniem wyrobów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym.

Tradycyjnie Instytut Badawczy Dróg i Mostów sprawuje patronat nad Konkursem. Przedstawiciele Instytutu biorą udział w pracach Jury, W imieniu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów - jednego z patronów merytorycznych Konkursu - w Jubileuszowej 25  Gali uczestniczyli dr inż. Mariusz Urbański, dyrektor Instytutu, i jego zastępca prof. IBDiM Janusz Rymsza. Dyrektorzy Instytutu, wspólnie z Komisarzem Konkursu Romanem Pikułą, wręczyli dyplomy i nagrody konkursowe w kategorii "Drogi i Obiekty Mostowe". Tradycyjnie IBDiM przyznał swoją nagrodę. Pamiątkowe statuetki oraz dyplomy otrzymali: inwestor - Powiat Wieruszowski i wykonawca - Bud-Bau Opole Sp. z o.o. za przebudowę mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną, w ciągu drogi powiatowej nr 4510E.

Instytut naukowy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych  – Instytut Naukowy IBOA jest jednostką organizacyjną Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego zajmującą się kompleksowo problematyką inżynierii przedsięwzięć budowlanych, powołaną w celu prowadzenia badań naukowych ukierunkowanych na ich gospodarcze zastosowanie w budownictwie.

Przedmiotem działania Instytutu jest:

  • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych,
  • przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki,
  • wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
  • promowanie osiągnięć naukowo-badawczych w dydaktyce,

w dziedzinie inżynierii przedsięwzięć budowlanych a także wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla rozwoju innowacji i transferu technologii dla budownictwa poprzez:

  • gromadzenie i tworzenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności przy projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji obiektów budowlanych zgodnie z wymaganiami zrównoważonego budownictwa i realizacją przedsięwzięć budowlanych we właściwym czasie, w ramach budżetu, zgodnie wymogami prawa i  wiedzy technicznej oraz z oczekiwaniami zamawiającego.

Badania prowadzone w Instytucie odkrywają podstawowe mechanizmy cyklu życia obiektu budowlanego w określonym otoczeniu antropogenicznym, poszerzają wiedzę naukową i prowadzą do rozwoju nauki oraz  zastosowania nowatorskich rozwiązań w budownictwie.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej "Młynarzówka" został nagrodzony przez Instytut Naukowy IBOA sprawujący patronat nad Konkursem. Dyrektor Instytutu prof. IBOA dr hab. inż. Jerzy Obolewicz wręczał nagrodę dla Narwiańskiego Parku Narodowego podczas 25 Gali Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród na Zamku Królewskim w Warszawie. Jednocześnie Dyrektor Instytutu jest aktywnym Członkiem Jury.

Politechnika Białostocka powstała w 1949 roku. Uczelnia jest kontynuatorką bogatych tradycji szkolnictwa wyższego w Białymstoku. Powstała na bazie infrastruktury, kadry akademickiej i dorobku naukowego kolejnych białostockich szkół wyższych: Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT, Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej i Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

Obecnie Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski. Naszą misją jest wysokiej jakości kształcenie studentów i młodych naukowców, prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie międzynarodowym oraz komercjalizacja rezultatów prac badawczych. We współpracy z otoczeniem gospodarczym wdrażamy innowacyjne rozwiązania techniczne, które wpływają na innowacyjność gospodarki. Podejmujemy też działania stanowiące odpowiedź na potrzeby społeczne.

Rektor Politechniki Białostockiej co roku oddelegowuje pracowników Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku do prac Jury Konkursowego, którzy aktywnie współpracują na wizytowanych obiektach w regionie oraz online w innych częściach kraju. Podczas 25 Gali Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród na Zamku Królewskim w Warszawie dr. hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB  Rektor Politechniki wręczała pamiątkowe dyplomy Finalistom Konkursu oraz Nagrody Laureatom 25 edycji.

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich jest uczelnią o kilkudziesięcioletniej tradycji. Jej początki związane są z powstaniem w 1951 roku, pierwszej w Bydgoszczy wyższej uczelni akademickiej - Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. W początkowym okresie funkcjonowania uczelnia kształciła w systemie wieczorowym inżynierów chemików i mechaników. Po przekształceniu w Wyższą Szkołę Inżynierską, od 1964 roku, na 4 wydziałach technicznych nauka odbywała się w systemie stacjonarnym, wieczorowym i zaocznym.

Idea utworzenia wyższych studiów rolniczych w Bydgoszczy zrealizowana została w drugiej połowie lat 60. poprzez utworzenie punktu konsultacyjnego Zawodowego Studium Zaocznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, a następnie w 1969 roku filii tej uczelni. W 1972 roku, równolegle z przekształceniem WSR w Poznaniu w Akademię Rolniczą, nastąpiło usamodzielnienie jednostek organizacyjnych filii poprzez powołanie w Bydgoszczy Zamiejscowego Wydziału Rolniczego z Oddziałem Zootechnicznym.

Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1974 r. nastąpiło połączenie tych dwóch uczelni w Akademię Techniczno-Rolniczą im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. W roku 55-lecia uczelni, w 2006 roku, Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie nazwy Akademii Techniczno-Rolniczej na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy.

Politechnika Bydgoska jest wieloprofilową uczelnią kształcącą licencjatów, inżynierów, magistrów i doktorów oraz jedyną w regionie integrującą nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i artystyczne. W ciągu 67 lat mury uczelni opuściło ponad 60 000 absolwentów. Absolwentami są m.in. światowej sławy projektant stadionu olimpijskiego w Sydney mgr inż. Edmund Obiała oraz kryptolog profesor Józef Pieprzyk.

Obecnie na siedmiu wydziałach, w jednostkach międzywydziałowych oraz w administracji zatrudnionych jest około 1065 pracowników, z czego 565 stanowią nauczyciele akademiccy, wśród nich 147 profesorów i 307 doktorów ponad 111 asystentów, lektorów, instruktorów i wykładowców.

Rektor Politechniki Bydgoskiej co roku oddelegowuje pracowników Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska do prac Jury Konkursowego, którzy aktywnie współpracują na wizytowanych obiektach w regionie oraz online w innych częściach kraju.

Politechnika Częstochowska publiczna uczelnia o profilu technicznym w Częstochowie, utworzona w 1949 roku. Prowadzi działalność naukową i badawczą i dydaktyczną na 6 wydziałach, na 36 kierunkach. Powstała w 1949 jako Szkoła Inżynierska, a na jej siedzibę przeznaczono budynki mieszczące się obecnie przy ul. Dąbrowskiego, w których funkcjonowały wcześniej koszary 27 Pułku Piechoty. W 1955 przekształcona została w Politechnikę Częstochowską.

Rektor Politechniki Częstochowskiej co roku oddelegowuje pracowników Wydziału Budownictwa do prac Jury Konkursowego, którzy aktywnie współpracują na wizytowanych obiektach w regionie oraz online w innych częściach kraju. Podczas  Gali Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród na Zamku Królewskim w Warszawie Dziekan Wydziału Budownictwa dr hab. inż. Maciej MAJOR, prof. PCz, wręczał pamiątkowe dyplomy Finalistom Konkursu oraz Nagrody Laureatom.

Politechnika Gdańska polska państwowa uczelnia wyższa o profilu technicznym w Gdańsku. Uczelnia została powołana do życia 1899 roku decyzją cesarza Wilhelma II; w dniu 16 marca 1899 roku pruscy posłowie zatwierdzili tę decyzję. Politechnika Gdańska jest jedną z najstarszych w Polsce autonomicznych uczelni państwowych i najstarszą na obecnym terenie Rzeczypospolitej politechniką. Uczelnia składa się z 8 wydziałów, na których studiuje około 18 tysięcy studentów na studiach inżynierskich i magisterskich realizowanych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Politechnika Koszalińska państwowa politechnika utworzona w 1968 w Koszalinie jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie; od 1996 nosi obecną nazwę. Rektor Politechniki Koszalińskiej co roku oddelegowuje pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Katedra Konstrukcji Betonowych i Technologii Betonu do prac Jury Konkursowego, którzy aktywnie współpracują na wizytowanych obiektach w regionie oraz online w innych częściach kraju.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – publiczna uczelnia o profilu technicznym w Krakowie. W 2018 r. Politechnika Krakowska znalazła się w światowym rankingu najlepszych szkół wyższych w poszczególnych dyscyplinach – Academic Ranking of World Universities. Obecnie uczelnia kształci 14 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz doktoranckich i podyplomowych. W ofercie edukacyjnej Politechniki znajduje się 33 kierunki studiów I i II stopnia w języku polskim na 8 wydziałach oraz 8 kierunków studiów w języku angielskim na 6 wydziałach. Tak duży wybór oznacza różnorodność poszukiwań intelektualnych oraz rozwiązywanie ambitnych zadań pod okiem wykwalifikowanej kadry naukowej.

Rektor Politechniki Krakowskiej co roku oddelegowuje pracowników Wydziału Architektury, Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków do prac Jury Konkursowego, którzy aktywnie współpracują na wizytowanych obiektach w regionie oraz online w innych częściach kraju.

Politechnika Łódzka  państwowa uczelnia techniczna założona 24 maja 1945 roku w Łodzi. Aktualnie (2021) studiuje w niej ponad 12 tys. osób na 60 kierunkach na 9 wydziałach. Kształci ich ponad 1200 nauczycieli akademickich, w tym 316 profesorów. W 1976 Politechnika Łódzka została odznaczona Orderem Sztandaru Pracy I klasy. 

Rektor Politechniki Łódzkiej co roku oddelegowuje pracowników Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Architektury i Urbanistyki do prac Jury Konkursowego, którzy aktywnie współpracują na wizytowanych obiektach w regionie oraz online w innych częściach kraju.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza – państwowa uczelnia techniczna utworzona w 1963 w Rzeszowie jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Rzeszowie, od 1974 nosząca imię Ignacego Łukasiewicza, od 2016 posiada status uniwersytetu technicznego. Dziś Politechnika kształci na 7 wydziałach ponad 14 tys. studentów, w tym – jako pierwsza uczelnia techniczna w kraju – pilotów lotnictwa cywilnego. Najstarsza na Podkarpaciu uczelnia - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, przejęła w części dziedzictwo Politechniki Lwowskiej i w sierpniu 2004 r. oddała do użytku Akademicki Ośrodek Szybowcowy w Bezmiechowej, przyjmując za patrona Ośrodka innego wielkiego Polaka – Tadeusza Górę, pierwszego w świecie zdobywcę Medalu Lilienthala. Na mocy certyfikatu Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 29 czerwca 2009 r. w dniu 5 września 2009 r. otwarto w Bezmiechowej (w ramach AOS) Ośrodek Szkolenia Lotniczego.

Rektor Politechniki Rzeszowskiej co roku oddelegowuje pracowników Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Katedra Konstrukcji Budowlanych do prac Jury Konkursowego, którzy aktywnie współpracują na wizytowanych obiektach w regionie oraz online w innych częściach kraju.

Politechnika Śląska publiczna uczelnia techniczna w Gliwicach. Politechnika Śląska to najstarszy na Górnym Śląsku uniwersytet techniczny i jedna z 10 uczelni badawczych w kraju. Powstała w 1945 roku, jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 75 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w regionie. Główną siedzibą Politechniki Śląskiej są Gliwice, ale uczelnia jest także obecna w Katowicach, Zabrzu i Rybniku.

Rektor Politechniki Śląskiej co roku oddelegowuje pracowników Wydziału Architektury, Katedra Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej do prac Jury Konkursowego, którzy aktywnie współpracują na wizytowanych obiektach w regionie oraz online w innych częściach kraju.

Politechnika Świętokrzyska nawiązuje do tradycji założonej przez Staszica w 1816 r. Szkoły Akademiczno-Górniczej, najstarszej uczelni technicznej na ziemiach polskich,  mieszczącej się w Pałacu Biskupów Krakowskich. Politechnika Świętokrzyska to nowoczesna uczelnia. Ponad 130 laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę pozwala na prowadzenie badań naukowych i realizację zadań dydaktycznych na najwyższym światowym poziomie. Unikalne w skali kraju Centrum Laserowych Technologii Metali (wspólna jednostka Politechniki i Polskiej Akademii Nauk) posiada pełne zaplecze do prowadzenia badań w obszarze technologii laserowych i plazmowych.

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej co roku oddelegowuje pracowników Wydziału Budownictwa i Architektury, Katedra Teorii i Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego do prac Jury Konkursowego, którzy aktywnie współpracują na wizytowanych obiektach w regionie oraz online w innych częściach kraju.

Politechnika Wrocławska powstała w 1945 r., głównie dzięki zaangażowaniu pracowników naukowych nieistniejących już Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, którzy zagospodarowali zniszczone budynki niemieckiej Wyższej Szkoły Technicznej - Technische Hochschule.

Dziś kontynuujemy tradycję tych znamienitych polskich uczelni i rozwijamy się w ścisłej współpracy z wiodącymi przedsiębiorstwami Dolnego Śląska. Jesteśmy jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w kraju, w rankingach ogólnopolskich zajmujemy regularnie miejsca w ścisłej czołówce.

Rektor Politechniki Wrocławskiej co roku oddelegowuje pracowników Wydziału Architektury, Katedra Projektowania Architektoniczno-Konstrukcyjnego do prac Jury Konkursowego, którzy aktywnie współpracują na wizytowanych obiektach w regionie oraz online w innych częściach kraju.

 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej - publiczna szkoła wyższa z siedzibą w Bielsku-Białej, powstała 1 października 2001 roku z przekształcenia istniejącej od 1969 filii Politechniki Łódzkiej, na mocy Ustawy z dnia 19 lipca 2001 r. o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Dz.U. z 2001 r. nr 101, poz. 1088). Kształci 7282 studentów na kierunkach technicznych i humanistycznych.

Uczelnia posiada pełne prawa akademickie. Od 1989 roku ma prawo do nadawania tytułu doktora, a od 1999 roku doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Może również występować z wnioskami o nadanie tytułu naukowego profesora.

Uniwersytet Opolski powstał w 1994 roku z połączenia czołowej uczelni pedagogicznej w kraju - Wyższej Szkoły Pedagogicznej – z opolską filią Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na Uniwersytet Opolski składa się dwanaście wydziałów i dziewiętnaście instytutów naukowych, współpracujących z pozostałymi jednostkami uczelni, co tworzy dynamiczny, nowoczesny i wszechstronny organizm naukowo-dydaktyczny. Bogata lista blisko 80 kierunków oferowanych przez Uniwersytet Opolski gwarantuje  kompleksowe i gruntowne wykształcenie.

Uniwersytet Techniczno-Humanistycznego w Radomiu uczelnia akademicka o profilu techniczno-humanistycznym w Radomiu. Ma strukturę 8-wydziałową – 3 wydziały techniczne: Mechaniczny, Transportu, Elektrotechniki i Informatyki oraz Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa oraz 5 wydziałów nietechnicznych: Filologiczno-Pedagogiczny, Prawa i Administracji, Ekonomii i Finansów, Sztuki oraz Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu. Założona w Radomiu w 1950 pod nazwą Szkoła Inżynierska NOT. W latach 1965–1974 funkcjonowała kolejno jako Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska i Kielecko-Radomska Wyższa Szkoła Inżynierska. W 1974 na bazie Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej utworzono Politechnikę Świętokrzyską. W 1978 ze struktur Politechniki Świętokrzyskiej wydzielono Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu, której rok później nadano imię Kazimierza Pułaskiego. Ustawą z 4 lipca 1996 uczelnia zmieniła nazwę na Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. 11 września 2012 przemianowana na Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny.

Rektor Uniwersytetu co roku oddelegowuje pracowników Wydziału Mechanicznego, Katedra Budownictwa do prac Jury Konkursowego, którzy aktywnie współpracują na wizytowanych obiektach w regionie oraz online w innych częściach kraju.

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie powstał 1 września 1999 roku z połączenia trzech istniejących w Olsztynie szkół wyższych: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. UWM łączy więc tradycję pięćdziesięcioletniej ART, trzydziestoletniej WSP oraz ponad 450 lat kształcenia teologicznego na Warmii.

Rektor Uniwersytetu do prac jury oddelegował prof. dra hab. inż. Leszka Małyszko, specjalisty w dziedzinie Budownictwa pełniącego funkcję Kierownika katedry Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych z instytucji Geodezji i Budownictwa Wydziału Geoinżynierii.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT) – publiczna uczelnia akademicka powstała 1 stycznia 2009 w Szczecinie z połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej. Pierwszym rektorem Uniwersytetu został profesor Włodzimierz Kiernożycki. Uniwersytet posiada 11 wydziałów z 47 kierunkami. Uczelnia zatrudnia 2,3 tys. pracowników, a studiuje na niej ok. 7 tys. studentów. Podstawowym celem działalności Uniwersytetu jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk technicznych, rolniczych, ekonomicznych, biologicznych, chemicznych i matematycznych. Rektor Uniwersytetu co roku oddelegowuje pracowników Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu do prac Jury Konkursowego, którzy aktywnie współpracują na wizytowanych obiektach w regionie oraz online w innych częściach kraju.