Obiekty zgłoszone od 20.03.2015

LISTA "POLSKA się MODERNIZUJE 2014"
Obiekty zgłoszone do I Etapu
Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2014"
od 20.03.2015

601 Kałdus
gm. Chełmno
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Kadus wraz z modernizacją
Sieci wodociągowej
602 Sumino
gm. Osiek
Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Suminie
603 Dobieszowice gm. Bobrowniki Modernizacja ujęcia wody w m. Dębniaki wraz z budową wodociągu na terenie
Gminy Kowal
604
Darłowo
Remont Nabrzeży Parkowego i Skarpowego w porcie Darłowo
605
Darłowo
Budowa mostu drogowego w ramach obejścia m. Darłowa w ciągu drogi
Wojewódzkiej nr 203
606
Szczecin
Termomodernizacja budynku głownego, budynku administracyjne-gospodarczego i
Archiwum Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego
ul. A. Sokołowskiego 11
607
Moryń
Oświetlenie iluminacyjne murów obronnych pomiędzy Bramą Młyńską a
Furtą Jeziorną
608 Gorlice Modernizacja budynku socjalnego
ul. Chopina
609 Łąki Kozielski
gm. Leśnica
Modernizacja Klubu Wiejskiego w Łąkach Kozielskich
ul. 1 Maja 35
610
Wenecja
gm. Żnin
Modernizacja Muzweu Kolei wąskotorowej wraz z pokojami gościnnymi w Wenecji
611
Żarow
Modernizacja Targowiska Miejskiego
ul. Dworcowa
612
Zdziechowice
gm. Gorzów Śląski
Budowa kompleksu sportowego w Zdziechowicach
613
Gorzów Śląski
Budowa dzwonnicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół koscioła
ul. Mała 4
614 Kielce Termomodernizacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3
615 Nowy Korczyn Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych oraz budowa
Kanalizacji sanitarnej w m. Grotniki Małe, Grotniki Duże, Pawłów, Brzostków
616 Zakopane Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie m. Zakopanego
617 Gródek nad Dunajcem Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem
618 Kęty Rozbudowa i modernizacja systemu ściekowego gminie Kęty
619 Chełmek Modernizacja systemu wodno-ściekowego w. gminie Chełmek
620 Sulkowice Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia i oczyszczanie ścieków w
Gminie Sułkowice
621 Grybów Uporządkowanie gospodarki sciekowej w m. Białaniżna i Stróże
622 Tuchów Uporządkowanie gospodarki sciekowej w zlewni rzeki Białej
623 Maków Podhalański Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego dorzecza górnej Skawy na terenie
Miasta i Gminy Maków Podhalański
624 Andrychów Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Andrychów
625 Powroźnik
gm. Krynica Zdrój
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Powroźniku
626 Zębrzyce Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w
Tarnowie Dolnej i Zębrzycach
627 Korzenna Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej gminy Korzenna
628 Nowa Wieś
gm. Skała
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ściekow w Nowej Wsi
629 Giebułtów
gm. Nowa Wieś
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ściekow w m. Giebułtów
630 Gorlice Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu Gorlickiego
631 Skurdzino
gm. Stary Sącz
Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Skurdzinie
632 Stary Sącz Modernizacja kotlowni w Filii Szkoły Podstawoej i Przedszkolu w Starym Sączu
633 Rajbrot
gm. Lipnica Murowana
Termomodernizacja Zespolu Szkół w Rajbrocie
634 Skawina Termomodernizacja Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
635 Poleśnica
gm. Korzenna
Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Poleśnicy
636 Korzenna Termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej w Gminie Korzenna
637 Widoma
gm. Iwanowice
Termomodeernizacja Szkoły Podstawowej w Widomej
638 Olkusz Termomodernizacja Szkoły Podsawowej nr 3 w Olkuszu
639 Gołcza Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Gołczy
640 Korsy
gm. Gręboczów
Termomodernizacja Domu Ludowego w Korsach
641 Kraków Modernizacja Szkoły Policealne Integracyjnej Masażu Leczniczego nr 2
ul.Królewska 86
642 Jaroszowiec Termomodernizacja budynku „Żużlowiec”, Izby Zmarłych. Budynku Rybnik oraz
oczyszczalni ścieków
ul. Kolejowa 1a
643   Chojna  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie,
ul. Żwirki i Wigury 10
644
Radom
Stacja Uzdatniania Wody
ul. 25-go Czerwca 70
645
Zielona Góra
Adaptację budynku po byłej kotłowni na dzienny ośrodek młodzieżowy   
ul. Władysława IV 10
646
Olszyna
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Wolności 20 D
647
Sława
Budowa z przebudową ulicy Ogrodowej w Sławie
648 Gorzów Śląski Budowa dzwonnicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół kościoła,
ul. Mała 4
649 Gorzów Śląski, Zdziechowice Budowa kompleksu sportowego w Zdziechowicach
650 Łochów Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Łochoowie. Ul. Przemysłowa
651 Dylągówka
gm. Hyżne
Termomodernizacja świetlicy
Dylągówka 279
652 Jagiełła
gm. Tryńcza
Modernizacja ujęcia wody w m. Jagiełła
653 Torki
gm. Medyka
Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Torkoach
654 Stary Dzików Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody i eków oraz remont i rozbudowa
sieci sanitarnej i wodociągowe na terenie Gminy Stary Dzików
655 Nowa Sarzyna Modernizacja i rozbudowa sieci i infrastruktury wodociągowej w Gminie
Nowa Sarzyna
656 Trzebownisko Rozbudowa i modernizacja urządzeń do uzdatniania i dostarczania wody oraz
Odprowadzenia ścieków w gminie Trzebownisko
657 Wojaszówka Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową infrastruktury w
Wojaszówce
658 Solina Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w m. Solina
659 Lubaczów Modernizacja stacji uzdatniania, przepompowni wody i sieci wodociągowych w
Gminie Lubaczów
660 Adamówka Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Adamówka
661 Krasne Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Krasne i Malawa
662 Tuszów Narodowy Rozbudowa i przebudowa odcinka kanalizacji podciśnieniowej w m. Tuszów Narodowy
663 Wola Dalsza Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej
664 Ropczyce Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce
665 Średnie Wielkie
gm. Zagórz
Modernizacja pierwszej kwatery składowiska odpadów w m. Średnie Wielkie
666 Rzeszów Modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów
ul. Ciepłownicza 11
667 Łańcut Modernizacja „Ciepłowni Łańcut”
ul. Polna 2a
668 Dębica Modernizacja kotła WR10 w kotłowni K-15 w MPEC
ul. Rzeczna 1A
669 Nowa Sarzyna Kompleksowa modernizacja systemu przesyłu ciepla w m. Nowa Sarzyna
670 Bolestraszyce Rewitalizacja i przebudowa treliaza oraz pergoli w zabytkowym założeniu ogrodowym
W Arboretum w Bolestraszycach
671 Krosno Remont i modernizacja ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Prządki – Zamek Kamieniec”
W Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym.
672 Igołomia – Wawrzeńczyce Budowa budynku mieszkalno-usługowego : Muzeum Św. Brata Alberta – odbudowa
Igołomia
673 Balice
gm. Zawierzów
Adaptacja części centralnej dawnych stajni dworskich na Krajowy Bank
Materiałów Biologicznych
674 Rudno
gm. Krzeszowice
Rozbudowa i adaptacja budynku miezskalnego na Hotel w Rudnie
675
Majdan Królewski
Modernizacja ulicy Polnej
676
Majdan Królewski
Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej
ul. Jagiellońska 1
677
Wola Rusinowska
gm. Majdan Królewski
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Woli Rusinowskiej
678
Wola Rusinowska
Modernizacja drogi gminnej „Wola Rusinowska – Rusinów”
679
Jastrzębie
gm. Lipno
Modernizacja Biblioteki Publicznej – Filia nr 1 w Jastrzębiu
680 Czarne
gm. Wielgie
Budowa Centrum Kulturalno Oświatowo Rekreacyjnego wraz z infrastrukturą
Towarzyszącą w m. Czarne
681
Głodowo-Suwadówek
Modernizacja drogi nr 170808C Głodowo-Suwadówek
682
Żydomice
gm. Rawa Mazowiecka
Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków
dla Miasta Rawa Mazowiecka
Żydomice gm. Rawa Mazowiecka
683
Nowa Wieś
gm. Trzebownisko
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi
684
Tryńcza
Modernizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Tryńcza 123
685
Gniewczyna Tryniecka
gm. Tryńcza
Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury
Gniewczyna Tryniecka 27
686
Głogowiec
gm. Tryńcza
Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury
Głogowiec 60
687
Gorzyce
gm. Tryńcza
Modernizacja Zespołu Szkół
Gorzyce 284
688
Przybiernów
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Przybiernowie
689
Czarnogłowy
gm. Przybiernów
Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czarnogłowach
690 Moracz
gm. Przybiernów
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Moraczu
691 Frąca
gm. Smętowo Graniczne
Modeernizacja Centrum Historyczno-Edukacyjnego
Frąca 26A
692
Korczyna
Modernizacja Dworu Szeptyckich
ul. Spółdzielcza 20
693 Przerośl Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
ul. Rynek 11
694 Przerośl Realizacja projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie Przerośl
Poprzez przebudowę małej infrastruktury turystycznej, budowę pomostów oraz
Dojścia do plaży gminnej nad jeziorem Kościelnym
695
Wabcz
gm. Stolno
Modernizacja boiska sportowego w m. Wabcz
696
Nadole
gm. Gniewino
Rewitalizacja Centrum turystyczno-rekreacyjnego
ul. Bałtycka 30
697
Barciany
Budowa muszli koncertowej
ul. Kościuszki 2
698 Zygry
gm. Zadzim
Rewitalizacja centrum wsi Zygry
699 Ujazd
gm. Cieszków
Modernizacja świetlicy wiejskiej
Ujazd 20a