Izby, Stowarzyszenia, Związki

związki

 

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej  – samorząd zawodowy architektów, który składa się z 17 jednostek organizacyjnych, tj. Krajowej Izby Architektów oraz 16 okręgowych izb architektów, działający na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwaNadrzędnym celem statutowym IARP jest ochrona przestrzeni i architektury jako dobra publicznego przez sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu oraz przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez wszystkich członków IARP. Działania samorządu architektów zmierzają w kierunku zagwarantowania najwyższej jakości projektów budynków z uwzględnieniem potrzeb użytkownika końcowego obiektu oraz działek sąsiednich. Muszą uwzględnić także interes inwestora, który często dąży do jak najtańszego zbudowania obiektu budowlanego, którego użytkownikiem końcowym nie będzie. Jednocześnie architekci zobowiązani są zachować wartości kulturowe i dbać o ład przestrzenny, jako dobro publiczne. Przynależność do właściwej okręgowej izby architektów jest warunkiem wykonywania zawodu architekta rozumianego jako projektanta obiektu budowlanego w zakresie jego architektury. Osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, czyli w zakresie zawodu architekta, będące członkami Samorządu Zawodowego Architektów, mają zastrzeżone prawo używania tytułu zawodowego „architekt IARP” oraz prawo tworzenia projektów budowlanych w zakresie architektury i zagospodarowania terenu obiektu budowlanego. W Ogólnopolskim Konkursie "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" nagradzani są inwestor, wykonawca, autor projektu. Projekty architektoniczne są początkiem inwestycji budowlanych startujących w Konkursie. W skład członków Jury Konkursu wchodzą również architekci zrzeszeni w Izbie.

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie"  jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego. Przedstawiciele i eksperci na bieżąco interpretują i oceniają obowiązujące przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa dotyczącego branży i wprowadzaniu rozwiązań usprawniających jej funkcjonowanie. IGWP prowadzi działalność doradczą, szkoleniową i wydawniczą. Reprezentuje interesy swoich członków na forum ogólnopolskim, szczególnie wobec organów państwowych i samorządowych. Jednym z podstawowych zadań jest również działanie na rzecz ochrony środowiska.

Do Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" co roku zgłaszane są inwestycje związane z ochrona środowiska min.: oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, spalarnie osadów, inwestycje wykorzystujące odnawialne źródła energii (to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów).

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy zrzeszonych podmiotów wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz wobec innych instytucji i organizacji. Izba zrzesza 166 firm z branży drogowo – mostowej z całej Polski.

Do podstawowych zadań Izby należą w szczególności:

 reprezentacja interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych wobec administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji i organizacji,

 współtworzenie i współrealizacja polityki gospodarczej branży drogowej,

 udział w pracach organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i instytucji doradczo-opiniodawczych, w sprawach dotyczących obszarów działalności członków,

 promowanie członków Izby w kraju i za granicą,

 działania na rzecz rozwoju członków Izb

Polska Izba Budownictwa jest najstarszą organizacją samorządu gospodarczego działającą w branży budowlanej od 1990 roku, jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Budownictwa przy KIG.

Sprawuje patronat nad Ogólnopolskim Konkursem "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku", reprezentanci Izby wręczają nagrody podczas Uroczystej Gali Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród na Zamku Królewskim w Warszawie Finalistom Konkursu.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa została powołana mocą ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistach. Izba krajowa używa skrótu PIIB i jest krajową jednostką organizacyjną samorządów zawodowych osób określanych w ustawie tytułem zawodowym inżynier budownictwa.

Sprawuje patronat nad Ogólnopolskim Konkursem "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku", reprezentanci Izby wręczają nagrody podczas Uroczystej Gali Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród na Zamku Królewskim w Warszawie Finalistom Konkursu. Aktywnie biorą udział w pracach Jury wizytując realizacje finałowe konkursu osobiście lub poprzez wizytacje on-line. Rok rocznie wręczana jest Nagroda Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa sprawująca patronat na Konkursem w 25 Jubileuszowej edycji przyznała nagrodę dla inwestycji Budowa instalacji farmy fotowoltaicznej na terenie lagun wyłączonych z eksploatacji w Grodzisku Mazowieckim

dla:

inwestora: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Grodzisku mazowieckim

wykonawcy: MKL-Bud Sp. z o.o. Warszawa

autora projektu: NEOEnergetyka Sp. z o.o. Warszawa

Nagrodę otrzymali z rąk pani Danuty Gawęckiej sekretarza Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, jurora konkursu.

Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa: objęła patronatem 27. edycję Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" oraz będąc wydawcą kwartalnika „Budownictwo i Architektura Podlasia” podejmie współpracę medialną przy wydarzeniu.

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków:  jest organizacją społeczną zrzeszającą konserwatorów oraz specjalistów z różnych dyscyplin naukowych związanych z ochroną i konserwacją zabytków. Działa nieprzerwanie na rzecz dobra wspólnego, jakim jest dziedzictwo kulturowe. Podczas 26 Gali Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" została wręczona nagroda Stowarzyszenia, wręczała pani Katarzyna Braun członek Prezydium Zarządu Głównego, prezes Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za " Przebudowę budynku mieszkalnego przy Rynek 4 w Tarnowie wraz z adaptacją na potrzeby Tarnowskiego Parku Doświadczeń - Pasaż Odkryć.

Nagrodę otrzymali: inwestor: Gmina Miasta Tarnowa, wykonawca: Usługi Budowlano-Transportowe ANKO Stanisław Onak Sp. j. z Tarnowa oraz autor projektu: Inwestprojekt -Tarnów Sp. z o.o. z Tarnowa.

Warszawska Izba Gospodarcza od 1989 roku buduje w regionie silny samorząd gospodarczy, w celu godnego reprezentowania interesów zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców. Wspiera swoich członków w ich dążeniach do rozwoju, zwiększenia ich konkurencyjności i umocnienia pozycji na rynku lokalnym i międzynarodowym.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów istnieje od 1955 roku z siedzibą główną w Warszawie i filiami w Kielcach i Żmigrodzie. Jest nadzorowany przez Ministra Infrastruktury, działa na podstawie ustawy o instytutach badawczych. Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest wiodącą polską placówką naukową zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej. Swymi pracami naukowymi, wdrożeniowymi, ekspertyzami i konsultacjami wspierają inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg i mostów, pomagają wprowadzać racjonalne systemy zarządzania siecią drogową. Rozpoznają stan dróg i mostów nowoczesnymi metodami diagnostycznymi. Tworzą i wdrażają nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne w budownictwie drogowym i mostowym. Dysponują akredytowanymi laboratoriami badawczymi i zajmują się certyfikowaniem wyrobów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym.

Tradycyjnie Instytut Badawczy Dróg i Mostów sprawuje patronat nad Konkursem. Przedstawiciele Instytutu biorą udział w pracach Jury, W imieniu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów - jednego z patronów merytorycznych Konkursu - w Jubileuszowej 25  Gali uczestniczyli dr inż. Mariusz Urbański, dyrektor Instytutu, i jego zastępca prof. IBDiM Janusz Rymsza. Dyrektorzy Instytutu, wspólnie z Komisarzem Konkursu Romanem Pikułą, wręczyli dyplomy i nagrody konkursowe w kategorii "Drogi i Obiekty Mostowe". Tradycyjnie IBDiM przyznał swoją nagrodę. Pamiątkowe statuetki oraz dyplomy otrzymali: inwestor - Powiat Wieruszowski i wykonawca - Bud-Bau Opole Sp. z o.o. za przebudowę mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną, w ciągu drogi powiatowej nr 4510E.

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów jest apolityczną organizacją pozarządową, nie nastawioną na zysk (non profit). W lipcu 2004 r. KSS uzyskało status organizacji pożytku publicznego. KSS konsekwentnie wspiera przemiany na polskiej wsi. Czyni to przede wszystkim z myślą o kształtowaniu obywatelskich postaw na wsi, ugruntowaniu demokracji i wspieraniu partnerskiej współpracy administracji samorządowej i mieszkańców. Członkami lokalnych stowarzyszeń są sołtysi oraz członkowie rad sołeckich.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych działa na terenie całej Polski i jest demokratycznym, samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, które zrzesza rzeczoznawców i biegłych sądowych, jak również przedstawicieli zawodów pokrewnych oraz osoby ubiegające się o uzyskanie powyższych tytułów. PSRiBS jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Polski Związek Firm Developerskich to największa i zaangażowana w tworzenie najlepszych standardów rynkowych organizacja branży deweloperskiej, która od 20 lat reprezentuje interesy firm deweloperskich w Polsce i Unii Europejskiej. Podejmujemy działania na rzecz tworzenia dobrego prawa, polepszania warunków inwestowania na rynku nieruchomości, rozwoju zawodowego pracowników firm członkowskich oraz poprawy wizerunku branży. PZFD zrzesza 300 firm: deweloperów budujących mieszkania, biura, hotele, powierzchnie usługowo-handlowe, magazyny czy PRS-y a także parkingi kubaturowe.

Związek Powiatów Polskich Ideę utworzenia Związku Powiatów Polskich rozpoczęto realizować powołując Grupę Organizacyjną ZPP. Powołanie to nastąpiło podczas uroczystości przekazania przez Premiera Jerzego Buzka zadań i kompetencji wszystkim starostom powiatów i prezydentom miast na prawach powiatu (23 listopada 1998 r.). Kolejnymi etapami powstawania tej organizacji było Zebranie Założycielskie, które miało miejsce 26 i 27 lutego 1999 r. W efekcie decyzji podjętych na tym spotkaniu, w dniu 17 marca 1999 r., dokonano wpisu do rejestru Sądu Okręgowego w Warszawie stowarzyszenia o nazwie Związek Powiatów Polskich z siedzibą w Warszawie. Głównymi celami, jakie na początku swojego istnienia założył sobie Związek Powiatów Polskich, a które to zapisane zostały w statucie, stały się: wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.

Związek Powiatów Polskich sprawuje patronat nad Ogólnopolskim Konkursem "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku", tradycyjnie nagradza Finalistów Konkursu. Rudolf Borusiewicz dyrektor Biura ZPP wręczył nagrody pięciu Finalistom podczas Uroczystej Jubileuszowej 25 Gali Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród na Zamku Królewskim w Warszawie.

Związek Powiatów Polskich przyznał specjalne nagrody, które trafiły do:

  • Powiatu Warszawskiego Zachodniego za projekt „Termomodernizacja budynków Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim wraz z montażem OZE”
  • Powiatu Wejherowskiego za projekt „Książnica prof. Gerarda Labudy w Wejherowie”
  • Powiatu Wieruszowskiego za projekt „Przebudowa mostu drogowego w miejscowości Podbolesławiec nad rzeką Prosną droga powiatowa nr 4510E”
  • Powiatu Żywieckiego za projekt „Budowa Szpitala Powiatowego w Żywcu”
  • Gminy Bochnia za projekt „Budowa hali sportowej w Łapczycy”