Ministerstwa

ministerstwa

Ministerstwo Infrastruktury  powstało na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018.

Zakres działania: Minister Infrastruktury kieruje działaniami administracji rządowej:

  • transport
  • żegluga śródlądowa
  • gospodarka morska  
  • gospodarka wodna

Ministerstwo Infrastruktury sprawuje od lat patronat nad Ogólnopolskim Konkursem "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku". Podczas Gali Ogłoszenia Wyników i Wręczenia nagród są również wręczane nagrody Ministerstwa Infrastruktury dla Uczestników Finału Konkursu. W konkursie pokazywane są procesy przebudowy i modernizacji układów drogowych, mostów i wiaduktów, organizacji ruchu, przewozów pasażerskich, zintegrowanych i powiązanych sieci transportowych itp. (drogi, koleje, lotniska, śródlądowe drogi wodne, porty morskie i śródlądowe, transport wodny i śródlądowy.)

Ministerstwo Klimatu i Środowiska polski urząd administracji rządowej utworzony 6 października 2020 roku przez przekształcenie dotychczasowego Ministerstwa Klimatu oraz włączenie w całość kompetencji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Minister Klimatu i Środowiska prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju z zachowaniem ojczystych zasobów przyrodniczych i polskiego krajobrazu. Odpowiada także za racjonalną gospodarkę leśną i efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych.

22 września 2021 roku na Zamku Królewskim w Warszawie podczas Uroczystej 25 Jubileuszowej Gali Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród Ogólnopolskiego Konkursu  „Modernizacji Roku & Budowy XXI wieku” Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim otrzymał Nagrodę Ministerstwa Klimatu i Środowiska z rąk pani Agnieszki Sosnowskiej dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska za:  Modernizację części biologicznej oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym w zakresie budowy reaktora biologicznego, przebudowy istniejących reaktorów biologicznych wraz z budowa węzła ścieków dowożonych i budową instalacji farmy fotowoltaicznej na terenie lagun wyłączonych z eksploatacji.

W pracach Jury wspierają Konkurs przedstawiciele ministerstwa.

Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada za prowadzenie polityki państwa w obszarze oświaty i wychowania oraz nauki i szkolnictwa wyższego. Realizuje zadania związane z przygotowaniem strategicznych rozwiązań, rozwojem i finansowaniem: przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, specjalnych i policealnych, polskich szkół za granicą, uczelni, instytutów badawczych i naukowych.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zajmuje się gospodarką, budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem. Ministerstwo Rozwoju i Technologii utworzone zostało po przekształceniu dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w sierpniu 2021 roku.

Podczas Uroczystej 25 Jubileuszowej Gali Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród Ogólnopolskiego Konkursu  „Modernizacji Roku & Budowy XXI wieku” została wręczona Nagroda Ministerstwa Rozwoju i Technologii przez dr inż. Adama Baryłkę dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii dla inwestora/wykonawcy Agrobex Sp. z o.o. Poznań za inwestycję Stara Spalarnia w Poznaniu. dr inż. Adam Baryłka jest również członkiem Jury Konkursowego.

Ministerstwo Sportu i Turystyki: Departament Infrastruktury Sportowej odpowiada za wsparcie Ministerstwa w kreowaniu polityki rozwoju infrastruktury sportowej, jak również za realizację zadań związanych z rozwojem infrastruktury sportowej.

Departament Infrastruktury Sportowej odpowiada za wsparcie Ministra w kreowaniu polityki rozwoju infrastruktury sportowej, jak również za realizację pozostałych zadań związanych z rozwojem infrastruktury sportowej.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem właściwym w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze postępowania administracyjnego, w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego. Kontroluje działanie organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, jest organem: właściwym w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu, wyspecjalizowanym w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodności.

Ogólnopolski Konkurs „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”  otrzymał we wrześniu 2021 roku nagrodę  Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z okazji 25. lecia za ideę propagowania i wspierania działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego. W pracach Jury wspierają Konkurs przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska: kierujący działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska jest centralnym Organem administracji Rządowej - powoływanym i odwoływanym przez Prezesa Rady Ministrów. Główny Inspektor Ochrony Środowiska przy pomocy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska wchodzący w skład zespolonej administracji rządowej w województwie wykonują zadania Inspekcji. GIOŚ wręcza nagrody  Finalistom Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku w kategorii ochrona środowiska, przyznają również własną nagrodę.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych - Lasy Państwowe posiadają w swoich zasobach wiele obiektów budowlanych, uznawanych za część architektonicznego dziedzictwa Polski. Jako zarządca mienia powierzonego przez Skarb Państwa mają obowiązek ich utrzymania w należytym stanie i dostosowywania do obecnych standardów.

Podczas Jubileuszowej Gali Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” 22 września 2021 roku na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono nagrodę specjalną Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, którą w imieniu Dyrektora Generalnego wręczył Krzysztof Janeczko, zastępca dyrektora generalnego ds. ekonomicznych. Wywalczyła ją leśniczówka z kancelarią Ossów-Rybakówka z Nadleśnictwa Drewnica. Wykonany w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego budynek stanowi doskonałą promocję drewna. Zaletą takiego budownictwa jest szybkie tempo budowy, a co ważniejsze bardzo dobra izolacja cieplna i odporność na warunki atmosferyczne.

W pracach Jury wspierają Konkurs przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.